Missie en visie

Visie  

Ouderenzorg is nu en zal in de toekomst nog meer een belangrijk onderdeel zijn van de zorg in de eerste lijn in het algemeen en de huisartspraktijk in het bijzonder. De Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) is binnen het woonzorgcentrum de professional die in overleg met de directie, het verpleegkundig en verzorgende team en alle betrokken actoren van zorg en welzijn, mee een beleid ontwikkelt dat een persoonsgerichte en kwaliteitsvolle zorg garandeert. We geloven dat het ontwikkelen en bestendigen van een duurzame omkadering van de CRA-functie best in interdisciplinaire context gebeurt. Zo werken we samen aan een kwalitatieve ouderenzorg.  

Missie  

Crataegus is in eerste instantie een platform voor en door CRAs. We ondersteunen CRAs en zetten ons in voor een duidelijke en duurzame omkadering van de CRA-functie. Dit in dialoog met alle betrokken actoren te velde waaronder CRAs, huisartsen(kringen), directies van woonzorgcentra en vertegenwoordigers van diverse koepelorganisaties (VVSG, VLOZO, Zorgnet-Icuro). We werken mee aan de CRA-basisopleiding en relevante onderzoeks- en beleidsontwikkelingen. Daarnaast ondersteunen we lokale CRA-samenwerkingen via de huisartsenkringen en/of eerstelijnszones en faciliteren intervisie en uitwisseling op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 

Met de Crataegus website bundelen we informatie over én voor de CRA over diverse relevante onderwerpen in de (residentiele) ouderenzorg. Op de website bieden we inhoudelijke en praktische informatie over de CRA-basisopleiding en een overzicht van relevante richtlijnen, materiaal, navormingen en evenementen ter ondersteuning van het uitoefenen van de kerntaken van de CRA.